ZX福利

ZX福利

 又五运行大论曰:暑以蒸之。 喻嘉言先生之进退黄连汤,即可用于此病。

不足者气之缩,如慢出,下陷平塌,色嫩、二便自利,饮热、目瞑,困倦已极之类,法宜补火。《金匮要略》曰:太阳病,关节疼痛而烦,脉沉而细者,此名湿痹。

勉拟一方,尽其心力。阴虚吐血之人,言语有神,面色有神,脉息有神,吐虽多不觉其病,咳多胶粘之痰,又贵察其上、中、下三部,何处病形独现,便可识其脏腑之偏,而用药自有据也。

世医每每见咳治咳,其亦闻斯语乎? 李东垣曰:中风者,非外来风邪,乃本气自病。

 客有疑而问曰:先生论阳虚数十条,皆曰此本先天一阳所发为病也。肾水汜溢者,两尺必浮滑,唇口必黑红,不思一切食物,口间觉咸味者多。

故伤寒伏邪,宜攻邪为主,中暑痎疟,宜扶正为先,则暑化虚而非寒明矣。 肺主气,即发用之外圈,心主血,即发用之内圈。

Leave a Reply